My Portfolio

Click on any of the photos below to view the whole album.

Jordan Family


Baby Emily

Metge Twins

Alex and Alyssa

Hardy Family

Gabel Wedding

Freemantle Wedding

Matiko Family

Cake Smash and Bath

Senior Sneak Peek